Op śs eigen wize

Op śs eigen wize
Titel: Op śs eigen wize
Auteur: Hinne Wagenaar
Bestelnr.: 9789056153649
Uitgever: 20 Leafdesdichten BV Bornmeer
Prijs : € 20,00
Dit artikel is leverbaar binnen twee werkdagen.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Minderheidstalen en -kultueren moatte it faakōflizze tsjin de oerhearsking fan dominante kultueren. By de fersprieding fan it kristendom wie meast gjin omtinken foar lytse talen, kultueren en folken, foaral net yn de perioade fan it Westerske kolonialisme. Yn de lźste 50 jier hawwe Afrikaanske kristenen heftich protestearre tsjin de antropologyske earmoed dy't dat harren oplevere hat.
Syūntdutsen yn it bibelboek Hannelingen fan de Apostels in folslein oare missionźre hālding. Troch de analyze fan sān ferhalen besiket Hinne Wagenaar dy missionźre hālding fierder op it spoar te kommen. Sa komt hy ta in teologyske basis foar tsjerke en spiritualiteit op in eigen wize. Net allinne foar Afrikaanske teology, mar likegoed om de kontoeren te jaan fan in Fryske teology. 

ds. Hinne Wagenaar (Nijemardum, 1962) hat studearre yn Grins en New York. Hy wie dūmny foar būtenlānske studinten yn Nederlān (1990-1997), dosint systematyske teology yn Kumba, Kamerūn (1998-2002), dosint missiology yn Grins (2002-2005) en dūmny fan de Protestantske Gemeente te Wurdum en omkriten (2002-2012). Sūnt 2012 is hy as pionier-predikant ferbūn oan it pioniersplakNijkleaster en de gemeente Westerwert te Jorwert.