Wittenskip en Beweging - Sk˘gings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma

Wittenskip en Beweging - Sk˘gings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma
Titel: Wittenskip en Beweging - Sk˘gings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma
Bestelnr.: 9789492052131
Uitgever: Wijdemeer Louw Dijkstra
Prijs : € 25,00
Dit artikel is leverbaar binnen 24 uur
bij een bestelling voor 17:00 uur.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

It boek Wittenskip en Beweging befettet in alvetal sk˘gings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fűleindich striidster foar it Frysk; dŕrby mijde se de konfrontaasje perfoarst net. Boppedat wie Tony Feitsma yn de sechstiger jierren ien fan de oprjochters fan de FNP. Yn - letterlik - tűzenen stikken hat Feitsma yn kranten, tydskriften en boeken skreaun en wreaun oer it Frysk en syn posysje yn de maatskippij. Boppedat hat se yn de santiger jierren besocht om in eigen stavering te yntrodusearjen, dy't slim ˘fwykte fan de gongbere.
It boek befettet as bylage in folsleine list fan al har stikken.
Wittenskip en Beweging is in ˙tjefte fan Utjouwerij Wijdemeer, op inisjatyf fan it Feitsma Fűns ('Fűűns fwar it Frysk'). 

Meiwurkers:
Henk Meijering
Alex Riemersma
Jarich Hoekstra
Philippus H. Breuker
Arjen Versloot
Jan Noordegraaf
Anne Dykstra
Hindrik Sijens
Jan Popkema
Liuwe H. Westra 

Redaksje
Anne Tjerk Popkema
Lolke Folkertsma
Redbad Veenbaas
Alex Riemersma 

Boekfersoarging: Peter Boersma