1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde gesangen / Utjefte foar koar (satb)

1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde gesangen / Utjefte foar koar (satb)
Titel: 1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde gesangen / Utjefte foar koar (satb)
Bestelnr.: 9789492799081
Uitgever: L'arpa del Vento
Prijs : € 24,95
Dit artikel is naar verwachting leverbaar vanaf 21 november 2018.
Delen:
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Bekende teksten fan psalmen en in pear gesangen, mar dan opnij toanset foar koar (satb), kwartet (satb) of begeliedend toetsynstrumint. Dat is de ynhāld fan in twatal boeken, wźrfan jo hjir it earste fine (Psalm 1-89).
Neist dizze śtjefte yn it Frysk is der ek ien yn it Nederlānsk: 'Nieuwe muziek bij de psalmen en enige gezangen' (ek twadielich). De teksten yn de Nederlānske binne ūntliend oan de beriming fan 1773. Dy yn de Fryske komme meast fan Fedde Schurer (stavering fernijd).
Bysūnder oan beide edysjes is dat in sjonggroep dy't der in eksimplaar fan oanskaft, frij is om dźrśt foar eigen gebrūk kopyen te meitsjen.
Foar oargelisten is der in spesjale begeliedingsbondel, sūnder lietteksten, mar mei foar-, tusken- en neispullen.